HAYVONLAR ANATOMIYASI, GISTOLOGIYA VA PATALOGIK ANATOMIYA